Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich. Gmina Miasto Częstochowa obejmuje 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1000zł. (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 54.000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.